Bunaíodh an Crannchur Náisiúnta sa bhliain 1987 agus bhíodh sé á rialáil agus á rialú ag an Aire rialtais iomchuí go dtí gur ceapadh an chéad Rialtóir i mí na Samhna 2014.

Bhunaigh an Rialálaí córas cuimsitheach um fhormhaoirseacht rialála agus tá leas bainte as raon leathan uirlisí a cuireadh ar fáil don Rialálaí. I láthair na huaire, tá an Crannchur Náisiúnta faoi réir níos mó formhaoirseachta ná mar a bhí amhlaidh am ar bith roimhe seo, go háirithe maidir le srianta ar dhíol le mionaoisigh.

Ón mbliain 2014 i leith, tá fás seasta ag teacht ar dhíolacháin agus, mar thoradh air sin, tá fás seasta ag teacht ar an méid a íoctar le haghaidh dea-chúiseanna. Leathnaíodh an líonra miondíola freisin chun postoifigí beaga, asraonta miondíola agus ollmhargaí lascaine a chur ar áireamh freisin.

Tá forbairt tagtha ar an dóigh a n-imríonn daoine cluichí Crannchuir Náisiúnta freisin. Cé go mbítear ag leanúint de thicéid Chrannchuir Náisiúnta a cheannach i suíomhanna miondíola den chuid is mó, is mó an dóchúlacht go nglacfaidh imreoirí sa lá atá inniu ann páirt i gcluichí Crannchuir Náisiúnta ar líne. D’fhás an cainéal ar líne go mall ar dtús agus d’fhás sé níos tapa le linn bhlianta na paindéime. Shocraigh sé ag 16% de na díolacháin sa bhliain 2022. Chomh maith leis sin, bíonn an t-eispéireas siopadóireachta miondíola laistigh de shiopaí ag athrú do thomhaltóirí: bíonn ag méadú ar an tóir ar mhodhanna digiteacha íocaíochta agus ar chomhéadain féinseirbhíse agus bíonn meath ag teacht ar airgead tirim, ar sheiceanna agus ar fháltais pháipéir. 

Bíonn taighde ag teacht chun cinn i gcónaí ar chearrbhachas fadhbach agus ar rialuithe agus faireachán chun cearrbhachas fadhbach a chosc agus chun cosaint níos fearr a thabhairt d’imreoirí leochaileacha. Is féidir faisnéis faoin topaic sin a aimsiú anseo.

Ní mór don Chrannchur Náisiúnta leanúint de bheith le leas an phobail, nó tiocfaidh laghdú ar luach fadtéarmach agus tairbhí fadtéarmacha na sócmhainne Stáit sin le himeacht ama. De réir mar a théann an Crannchur Náisiúnta i ngleic leis an teicneolaíocht nua agus leis na timpeallachtaí tomhaltóirí nua, leagfaidh an Rialálaí a díriú ar a chinntiú go leanfaidh rialuithe cuí agus cosaintí cuí de bheith i bhfeidhm chun go leanfaidh sé de bheith sábháilte agus cóir, go leanfar de rialáil láidir a dhéanamh air agus go leanfaidh sé de bheith ábhartha don tsochaí nua-aimseartha.