Creat le haghaidh formhaoirseacht bhreisithe agus le haghaidh rialachas corparáideach breisithe is ea an Comhaontú Dearbhaithe seo idir Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Comhaontú Rialachais Chorparáidigh 2022-2024