Déantar na méideanna le haghaidh dea-chúiseanna ó thicéid Chrannchuir Náisiúnta a dhíol a ríomh agus a choimeád i gCiste an Chrannchuir Náisiúnta gach seachtain agus aistríonn an Rialálaí iad chuig an Státchiste gach dhá mhí.

Is iad na méideanna atá nochta sa ghraf thíos na méideanna iomlána a aistríodh ón gCiste chuig an Státchiste Lárnach le haghaidh dea-chúiseanna i ngach bliain féilire ó thosach feidhme an Cheadúnais i leith. Is féidir na méideanna a cruinníodh le haghaidh dea-chúiseanna i ndáil leis na díolacháin i ngach bliain féilire a aimsiú inár rannán ‘Sonraí agus Foilseacháin’ anseo.

* Áiríodh leis an méid €219m a aistríodh le haghaidh Dea-Chúiseanna sa bhliain 2016 €7m i leith suimeanna stairiúla a tugadh ar aghaidh sa Chrannchur Náisiúnta.

† Áiríodh leis na haistrithe a rinneadh sa bhliain 2020 méid €16.1 milliún i leith duaiseanna neamhéilithe éagtha stairiúla.