Ullmhaítear cuntais bhliantúla Chiste an Chrannchuir Náisiúnta ar bhonn fáltas agus íocaíochtaí, agus tuairiscítear iontu ar na méideanna uile a fuarthas isteach sa Chiste agus a íocadh amach as le linn na bliana féilire.

Ullmhaíonn an Rialálaí cuntais bhliantúla Chiste an Chrannchuir Náisiúnta. Taifeadtar iontu an méid iomlán arna aistriú sa bhliain féilire ón gCiste chuig an Státchiste Lárnach i ndáil le méideanna le haghaidh dea-chúiseanna (arna chur i láthair mar “Méid a aistríodh chuig an bPríomh-Chiste”). Déanann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste na cuntais bhliantúla a iniúchadh agus cuirtear faoi bhráid an Aire Caiteachais Phoiblí, Sheachadadh PFN agus Athchóirithe iad. Tá siad ar fáil anseo.

I gcuntais bhliantúla na cuideachta príobháidí a oibríonn an Crannchur Náisiúnta, ar cuntais iad a bhfuil stiúrthóirí na cuideachta freagrach astu, nochtar an méid a cruinníodh (a fabhraíodh) le haghaidh dea-chúiseanna ó dhíolacháin ticéad Crannchuir Náisiúnta sa bhliain féilire. Is ar fáil anseo atá na méideanna a tuilleadh le haghaidh dea-chúiseanna i ngach bliain airgeadais ó thosach feidhme an Cheadúnais I leith.

Ina ról mar bhainisteoir agus rialaitheoir an Chiste, déanann an Rialálaí faireachán ar mhéideanna arna dtuairisciú ag an Oibritheoir agus cinntíonn sí go bhfuil na méideanna sin ag teacht leis na méideanna arna dtuairisciú sa Chiste.