Bunaíodh Ciste an Chrannchuir Náisiúnta faoin Acht um Chrannchur Náisiúnta, 1986, agus leantar leis faoin Acht um Chrannchur Náisiúnta, 2013, mar chuntas aonair a choimeádtar le Banc Ceannais na hÉireann.

Ciste a bhainistiú agus a rialú.

Faigheann an Rialálaí airgead, ón Oibreoir, ó thicéid Chrannchuir Náisiúnta a dhíol gach seachtain, lúide na duaiseanna a d’íoc miondíoltóirí amach sa tseachtain agus coimisiúin na miondíoltóirí, agus déanaimid an íocaíocht chuí ansin le Cuntas Ciste Duaiseanna an Oibritheora agus le cuntas oibriúcháin an Oibritheora féin agus i leith thobhach an Rialálaí. 

Déanann an Rialálaí na méideanna le haghaidh dea-chúiseanna ó thicéid Chrannchuir Náisiúnta a dhíol a choimeád sa Chiste gach seachtain agus aistrítear chuig an Státchiste iad gach dhá mhí.

Dea-Chúiseanna = (Díolacháin – Duaiseanna) x 65%

Déantar coigeartú bliantúil chun an difríocht idir na praghsanna iarbhír a buadh sa bhliain airgeadais roimhe a léiriú i gcomparáid leis na méideanna a measadh a bheadh ag teastáil chun duaiseanna a íoc.

Gach seachtain, athbhreithnímid an “tuarascáil ar shocraíochtaí seachtainiúla” ón Oibritheoir maidir le díolacháin ticéad Crannchuir Náisiúnta, a mhéid a bhaineann le gach scríobchárta, gach cluiche tarraingtbhunaithe agus gach cluiche bua mheandraigh ar líne. Déantar seiceálacha ar na méideanna a leithroinneadh ar dhuaiseanna, ar dhea-chúiseanna, ar mhiondíoltóirí agus ar an Oibritheoir. Déanaimid crostagairt idir an fhaisnéis airgeadais sin agus sonraí ó chóras cearrbhachais an Oibritheora freisin. 

Tá na seiceálacha seachtainiúla sin mar chuid de mhórchóras rialaithe atá ceaptha chun a chinntiú go dtabharfar cuntas cuí ar na hioncaim a chruinnítear ó thicéid Chrannchuir Náisiúnta a dhíol, ar an méid a íoctar amach mar dhuaiseanna, ar an méid a leithroinntear ar dhea-chúiseanna agus ar an gcéatadán a íoctar le miondíoltóirí. Déanann an Rialálaí aon neamhchomhlíonadh féideartha arna aimsiú a bhreithniú le haghaidh forfheidhmiúcháin.

Na Tuarascálacha a Bhaineann leis an gCiste agus a nDéantar Athbhreithniú orthu

Chun faisnéis a fháil faoi conas a ríomhtar an méid a íoctar le dea-chúiseanna agus a aistrítear chuig an Státchiste é, téigh chuig ár rannán ‘Cistí le haghaidh Dea-Chúiseanna’ anseo.