Dualgas Cearta Daonna agus Comhionannais na hEarnála Poiblí

I gcomhlíonadh a n-oibleagáidí mar chomhlachtaí poiblí faoi Alt 42 den Acht um Chomhionannas 2014, thug an ORCN faoi chleachtadh mionsonraithe le linn 2020 chun saincheisteanna cearta daonna agus comhionannais a bhfuil tionchar díreach nó indíreach ag obair an Rialtóra orthu a aithint. nó go hindíreach don obair sin. Áiríodh leis an gcleachtadh seo athbhreithniú ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn ORCN leis an bpobal agus le geallsealbhóirí agus conas a oibrímid laistigh dár n-eagraíocht féin. Deimhníodh go raibh roinnt polasaithe i bhfeidhm cheana féin chun déileáil le saincheisteanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn. Mar chuid dá athbhreithniú rialta ar a cuid beartas agus nósanna imeachta, cinntíonn ORCN go dtugtar faoi gach athbhreithniú beartais agus aird iomlán á tabhairt ar an ngá atá le comhdheiseanna agus cóir chomhionann a chur chun cinn, agus cosaint chearta daonna na foirne agus na ngeallsealbhóirí araon.