Fealsúnacht RNL

Eascraíonn Fís, Misean agus Luachanna Rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta ón Acht um Chrannchur Náisiúnta agus ó luachanna na hearnála poiblí mar atá sonraithe anseo thíos:

Fís

Crannchur sábháilte, inbhuanaithe, atá reáchtáilte i gceart a chur ar fáil ar mhaithe leis na torthaí is fearr a bhaint amach do chúiseanna maithe.

Misean

Is é misean an Rialálaí é seo a bhaint amach tríd and méid seo a leanas a dhéanamh:

  • Oibríochtaí an Chrannchuir Náisiúnta a mhaoirsiú agus comhlíonadh mar a éilítear a chur i bhfeidhm
  • Moltaí ón Oibreoir a bhreithniú agus iad a fhaomhadh de réir mar is cuí
  • Ciste an Chrannchuir Náisiúnta a bhainistiú agus a rialú
  • Cearta forfheidhmithe trádmharcanna an Chrannchuir Náisiúnta a chur i bhfeidhm
  • A chinntiú go nglactar le dea-chleachtas i rialachas i mbainistíocht agus rialachas na hOifige

Luachanna an Rialálaí

Is iad na luachanna atá againn maidir leis an obair seo a bhaint amach:

Caomhnóireacht:                  gníomhú ar mhaithe le leas an phobail le hionracas

Neamhspleáchas:                  a bheith oibiachtúil agus neamhchlaonta

Trédhearcacht:                   inár gcinnteoireacht agus inár gcumarsáid

Cuntasacht:                      sinn féin agus daoine eile a choinneáil cuntasach

Gairmiúlacht:                    ardchaighdeáin chomhsheasmhacha iompair, inniúlachta agus chúirtéise Ag Meas ár nDaoine:              meas agus tacaíocht a thabhairt dár ndaoine Dírithe ar an Todhchaí:          eolas, scileanna agus taithí atá ag teacht chun cinn a nuáil agus a chur i bhfeidhm