Folúntais

TEIDEAL AN PHOIST:                                  Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha

 

SONRAÍOCHT AN PHOIST

 

Teideal an Phoist:                                         Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha

Ag tuairisciú do:                                                                     An Rialálaí

Grád:                                                                          Ardoifigeach Feidhmiúcháin

 

Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha

Is mian le Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha a earcú ag grád Ardoifigigh Feidhmiúcháin. Beidh an duine sin i gceannas ar fhoireann bheag (3) a dhéileálann le feidhmeanna Gnóthaí Corparáideacha in Oifig an Rialálaí ina gcuimseofar rialú agus bainistíocht ó lá go lá Acmhainní Daonna, Bainistíocht Saoráidí, Soláthar, TF, Bainistíocht Riosca, Sláinte agus Sábháilteacht agus gach ní a bhaineann le Rialachas Corparáideach.

 

Beidh an duine freagrach as beartais agus nósanna imeachta a fhorbairt agus a nuashonrú ar fud na heagraíochta ag teacht le dea-chleachtas agus athruithe reachtúla chun a chinntiú go bhfuil córais éifeachtacha i bhfeidhm chun tacú le hoibríochtaí ó lá go lá agus dea-rialachas ar fud Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta.

 

Bíonn baint mhór ag an mBainisteoir Gnóthaí Corparáideacha freisin leis an bpróiseas CBFF (córas bainistíochta agus forbartha feidhmíochta) agus le hoiliúint foirne de réir mar is gá. Mar bhall den Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí, iarrtar ar an mBainisteoir Gnóthaí Corparáideacha rannchuidiú go dinimiciúil le treo agus éifeachtacht foriomlán obair Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta.

 

Príomhfhreagrachtaí:

 • A chinntiú go mbeidh comhlíonadh reachtúil i ngach ní a bhaineann le rialachas corparáideach.
 • Caidrimh éifeachtacha agus éifeachtúla a bhunú agus a choimeád le tríú páirtithe a sholáthraíonn seirbhísí bainistíochta saoráidí don Rialálaí.
 • Maoirseacht a dhéanamh ar an soláthar corparáideach agus ar thairiscintí poiblí.
 • Freagracht as bainistiú an tSoláthraí Seirbhíse TF.
 • Freagrach as an bhfeidhm Acmhainní Daonna.
 • A bheith i gceannas ar bhainistíocht riosca sa RNL.
 • Labhairt leis an bhFoireann Airgeadais maidir le párolla agus próiseáil íocaíochtaí.
 • Taifid chuí a choimeád lena chinntiú go gcloítear le hoibleagáidí Sláinte agus Sábháilteachta agus le hoibleagáidí reachtúla.
 • Aon dualgais eile de réir mar a shannfar ó am go ham.

 

SONRAÍOCHT AN DUINE

Ní mór d’iarratasóirí a bheith in ann a thaispeáint go bhfuil trí cinn ar a laghad de na critéir atá sainaitheanta sa liosta thíos acu ina n-iarratas scríofa.

 Saineolas agus Taithí don Ról

 • Cumas inléirithe chun caidrimh bhisiúla oibre a chruthú, a chothú agus a fheabhsú le soláthraithe seirbhíse ón taobh amuigh.
 • Eolas ar dhea-chleachtas i socruithe rialachais agus ar rialú inmheánach
 • An cumas chun an úsáid éifeachtach a bhaintear as acmhainní atá ar fáil don RNL a chinneadh agus a bhainistiú.
 • Tuiscint a léiriú ar bhainistiú éifeachtach daoine
 • An cumas faisnéis a anailísiú, cinntí criticiúla a dhéanamh, tionchar a imirt agus tiomantas a fháil ó dhaoine eile.
 • Cumas léirithe oibleagáidí reachtacha, reachtúla agus conartha a riar;
 • Taithí trí bliana ar a laghad ag obair i ról den chineál céanna

 

Inmhianaithe:

 • Oideachas go dtí leibhéal céim Onórach Baitsiléara (Leibhéal 8 Creatlach Náisiúnta na gCáilíochtaí) i réimse na bainistíochta agus/nó réimse a bhaineann go díreach le feidhmeanna an róil;
 • Taithí maidir le bainistiú soláthair agus conraitheoirí
 • Taithí ar mhaoirsiú a dhéanamh ar bhainistiú fheidhm na Cumarsáide corparáidí.
 • Cáilíochtaí ábhartha sa réimse(í) Oiliúna agus/nó cáilíocht Bainistíochta (e.g. MBA) Taithí agus eolas ar dhlí fostaíochta, TF nó Bainistíocht Tionscadal
 • Cumas eolas ginearálta gnó a chur i bhfeidhm ar an ról ó thaithí tráchtála ábhartha
 • Taithí ar an Earnáil Phoiblí roimhe seo.

 

 INNIÚLACHTAÍ RIACHTANACHA

 • Anailís agus Cinnteoireacht
 • Torthaí a Bhainistiú agus a Sheachadadh
 • Scileanna Idirphearsanta agus Cumarsáide
 • Obair fhoirne
 • Spreagadh agus Tiomantas
 • Eolas Speisialaithe, Saineolas agus Féinfhorbairt

 

AN TÚDARÁS FOSTAÍOCHTA: Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta

 

SUÍOMH GRÉASÁIN AN ÚDARÁIS FOSTAÍOCHTA: www.rnl.ie

 

LÁTHAIR AN PHOIST:      Ionad Irish Life

Sráid na Mainistreach Íochtarach, Baile Átha Cliath 1

 

CÁILÍOCHTAÍ RIACHTANACHA:  Go hidéalach Oideachas go dtí leibhéal céim Onórach Baitsiléara (Leibhéal 8 Creatlach Náisiúnta na gCáilíochtaí) i réimse na bainistíochta agus/nó réimse a bhaineann go díreach le feidhmeanna an róil.

 

TUILLEADH EOLAIS:  Chun Leabhrán Eolais Iomlán an Iarratasóra a fháil féach http://www.recruitmentplus.ie/rnljobs

 

SPRIOCDHÁTA AN FHEACHTAIS:  5pm Dé hAoine 2 Samhain 2018