Folúntais

Lean na naisc a sholáthraítear thíos le haghaidh faisnéise faoi na poist agus conas iarratas a dhéanamh, ná déan teagmháil leis an oifig go díreach.

 

Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha - Post Buan lánaimseartha

Dáta deiridh: Dé hAoine, an 24 Lúnasa 2018

Tuairisciú a dhéanamh le: An Rialálaí

Ról agus Feidhm Fhoriomlán
Beidh an t-iarratasóir rathúil freagrach as na feidhmeanna Seirbhísí Corparáideacha in Oifig an Rialálaí, rialú agus bainistíocht laethúil Acmhainní Daonna, Bainistíocht Saoráidí, Airgeadas, Soláthar, TF, Cumarsáid, Bainistíocht Riosca, Sláinte agus Sábháilteacht agus gach ceist a bhaineann le Rialachas Corparáideach.

Beidh an duine freagrach, chun tacú le, as beartais agus nósanna imeachta a fhorbairt agus a nuashonrú ar fud na heagraíochta ar aon dul le dea-chleachtas agus athruithe reachtaíochta lena chinntiú go bhfuil córais éifeachtacha i bhfeidhm chun tacú le hoibríochtaí laethúla agus dea-rialachas ar fud RCN. Bíonn baint ghníomhach ag an mBainisteoir Gnóthaí Corparáideacha, chomh maith, sa phróiseas córas bainistíochta agus forbartha feidhmíochta (PMDS) agus chun oiliúint a chur ar an bhfoireann, faoi mar a mbíonn gá leis. Mar chomhalta den Fhoireann Bhainistíochta Sinsearaí, bíonn ar an mBainisteoir Gnóthaí Corparáideacha cur go dinimiciúil le treorú agus éifeachtacht fhoriomlán obair RCN.

Eolas iomlán agus conas iarratas a dhéanamh anseo>

 

Bainisteoir um Chomhlíonadh - Post Buan lánaimseartha

Dáta Deiridh: Dé hAoine, an 24 Lúnasa 2018

Tuairisciú a dhéanamh le: Ceann Dlí agus Comhlíonta

Ról agus Feidhm Fhoriomlán
Glacfaidh an Bainisteoir um Chomhlíonadh le príomhról chun cabhrú le Ceann Dlí agus Comhlíonta agus leis an Rialálaí chun monatóireacht agus forfheidhmiú a dhéanamh ar chomhlíonadh Oibreoir an Chrannchuir Náisiúnta (an tan Oibreoir) an Achta agus an Cheadúnais.

Eolas iomlán agus conas iarratas a dhéanamh anseo>